leeftijdscategorieofficieel bedragacademiebijdrage1totaal te betalen
StandaardUiTPAS met kansentarief2
jongeren 6+ /-18 € 83,00 € 10,20 € 93,20 € 11,00
kortingsbedrag jongeren 6+ /-18 € 55,00 € 10,20 € 65,20 € 11,00
jongvolwassenen 18+ / -24 € 161,00 € 10,20 € 171,20 € 32,20
volwassenen 25+ € 379,00 € 10,20 € 389,20 € 32,20
kortingsbedrag volwassenen 25+ € 161,00 € 10,20 € 171,20 € 32,20
opgelet: 1 Alle leerlingen muziek, woord en dans betalen de academiebijdrage behalve de leerlingen met een kansentarief

2 Enkel voor UiTPAS-houders uit groot Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke met een kansentarief

 

Voor muziek 2de graad kinderen, tieners en volwassenen wordt het werkboek voor de les "MCV groepsmusiceren" mee aangerekend bij de inschrijving. (26€)
Voor muziek 2de graad kinderen wordt de agenda mee aangerekend. (3€)

Ook het huurgeld wordt mee aangerekend bij de inschrijvinfgen aan leerlingen die een instrument verder huren: € 54,50 per instrument / € 10,90 voor kanspashouders.

Klik hier voor een filmpje met meer informatie over UiTPAS in het DKO

 

Vermindering op de inschrijvingstarieven

Vermindering op de inschrijvingstarieven gelden voor:

LEERLINGEN -18 JAAR (leeftijd op 31/12)

 • Vanaf een tweede inschrijving van een gezinslid in een Vlaamse academie. Het eerste gezinslid betaalt het volledig bedrag.*
  Bezorg ons een kopie van je betaling van de inschrijving in de andere academie.
 • Wanneer het gezinshoofd volledig werkloos is /of/ een leefloon krijgt /of/ een persoon is met een handicap /of/ arbeidsongeschikt (66%) /of/ politiek vluchteling is.

UITPAS – RECHT OP KANSENTARIEF

 • geldig voor UitPAS-houders met kansentarief uit groot Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke.
 • Deze leerlingen betalen geen retributie en krijgen ook 80% korting bij de huur van een muziekinstrument

ANDERE SOCIALE TARIEVEN **

 • Werkzoekend gezinshoofd:
  uiterlijk tegen 30 september 2024 het formulier bezorgen aan het secretariaat van de VDAB/RVA geldig voor Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) (niet door de vakbond).
 • Rechthebbende op verhoogde verzekeringstegemoetkoming:
  uiterlijk tegen 30 september 2024 attest uitgereikt door ziekenfonds bezorgen aan het secretariaat.
 • Mindervaliden:
  uiterlijk tegen 30 september 2024 een attest bezorgen van de ziekteverzekering met vermelding van graad van arbeidsongeschiktheid of mindervaliditeit van tenminste 66%

  of een attest van de Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

  of een attest van de FOD Sociale Zaken, met vermelding van  “vermindering van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een valide persoon door één of ander beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen”.
 • Personen met een handicap:
  attest dat het recht aantoont op tegemoetkoming door de FOD Sociale Zekerheid

  of een rekeninguittreksel waaruit een tegemoetkoming van de FOD Sociale Zekerheid blijkt

  of European Disability Card

  of een attest van de FOD Sociale Zaken met vermelding van 4 punten op het criterium zelfredzaamheid

  of een attest kinderbijslag waarop uitdrukkelijk vermeld staat dat er een verhoogde kinderbijslag toegekend wordt wegens een handicap van tenminste 66%
 • Resident zijn in gezinsvervangend tehuis of MPI
  Leerlingen die een verklaring van de directie van de instelling waar ze verblijven, kunnen voorleggen.
 • Statuut erkend politieke vluchteling en de personen die ze ten laste hebben.
  een attest van het Ministerie van Binnenlandse Zaken of het gemeentebestuur

* Broers en zussen (bloedverwanten) van gescheiden ouders die om financiële/boekhoudkundige redenen niet samen gedomicilieerd zijn, maar wel hetzelfde co-oudertraject volgen, komen NIET in aanmerking voor gezinskorting

** Voor leerlingen jonger dan 18 jaar worden alle bovenstaande attesten steeds afgeleverd met een samenstelling van het gezin, te verkrijgen bij de gemeenteadministratie.